Regulamin ‚Wiosna 2019’

Konkurs ‚Wiosna 2019’

 

Serwer Team Speak 3

OTAVI.PL

dnia 8 Marca 2019r.

Regulamin dodatkowy nr 1

Teamu Otavi.pl

w sprawie

zasad organizacji konkursów fotograficznych, sposobu oceniania fotografii oraz zasad przyznawania nagród.

 

ROZDZIAŁ 1

Zasady ogólne

Art.1 Regulamin określa:

1. Zasady organizacji konkursów fotograficznych

2. Sposób oceniania fotografii

3. Zasady przyznawania nagród

Art.2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) motyw przewodni- jest to tematyka jakiej dotyczy dany konkurs np. wiosna 2019 – dotyczy zdjęć wykonanych w okresie wiosennym 2019r.
2) organizujący- osoba odpowiedzialna za organizację danego konkursu fotograficznego wybrana spośród Teamu Otavi.pl

ROZDZIAŁ 2

Zasady organizacji konkursów fotograficznych

Art.1 Team Otavi.pl wprowadza konkurs fotograficzny trwający od 13 Kwietnia 2019r. Do dnia 12 Maja 2019r.

Art.2 Cele konkursów fotograficznych:

1. Integracja z użytkownikami

2. Ukazanie wielu ciekawych miejsc świata uwiecznionych na fotografiach

3. Możliwość uzyskania dla osób biorących udział rang specjalnych

Art.3 Zasady przebiegu konkursu fotograficznego:

1. Organizujący konkurs fotograficzny ogłasza rozpoczęcie konkursu wraz z motywem przewodnim na stronie Facebook Otavi.pl, stronie internetowej Otavi.pl oraz na serwerze głosowym TS3 Otavi.pl
2. Organizujący również ogłasza termin nadsyłania fotografii który nie może być krótszy niż 14 dni
3. W konkursie może wziąć udział każdy użytkownik
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać fotografię na adres e-mail podany przez organizującego
5. Użytkownik wysyłający fotografię umożliwia on publikowanie i przetwarzanie danej fotografii wraz z opisem przez Team Otavi.pl
5a. Użytkownik może maksymalnie na jeden konkurs wysłać 5 fotografii
6. Po zakończeniu terminu przesyłania fotografii jury je ocenia oraz przyznaje nagrody na zasadach poniżej w ciągu 7 dni

 

Art.4 Aby użytkownik został zakwalifikowany do konkursu, fotografia musi spełniać następujące warunki:

1. Dotyczyć danego motywu przewodniego

2. Musi być wykonana przez użytkownika który ją wysyła

3. Musi być krótko opisane gdzie zostało wykonane
4. Musi zawierać następującą klauzulę:

„Przesyłając tą fotografię/te fotografie potwierdzam to, że zdjęcie zostało wykonane przeze mnie oraz posiadam do niego pełnię praw autorskich. Dodatkowo przesyłając to zdjęcie godzę się aby Team Otavi.pl mógł tą fotografię/te fotografie wraz z opisem publikować oraz przetwarzać bez mojej dalszej wiedzy”

5. Nie może naruszać regulaminu głównego Otavi.pl

6. Fotografia nie może być edytowana w programie komputerowym chyba, że organizujący postanowi inaczej.


ROZDZIAŁ 3

Zasady oceniania oraz przyznawania nagród za fotografię

Art.1 Zasady oceniania nadesłanych fotografii:

1. Jury składa się z wybranych członków Teamu Otavi.pl

2. Dodatkowo do jury dodaje się osobę spoza Teamu Otavi.pl
1) Osobie tej za rzetelnie wykonaną pracę przyznaje się rangę ViP na okres 7 dni
2) Osoba ta nie może brać udziału w konkursie
3. Jury ocenia każdą fotografię z osobna w skali 0-10 liczbami naturalnymi.
4. W ocenianiu zwraca się uwagę na związek z motywem przewodnim, jakość zdjęcia oraz efekt wizualny fotografii
5. Następnie zebrane oceny są przetwarzane i za pomocą działań statystyczno- matematycznych odrzucane są oceny niepewne celem wyeliminowania błędów oceny
6. Oceny po przetworzeniu służą do stworzenia listy rankingowej.

Art.2 Zasady przyznawania nagród:

1. Za każda nadesłaną fotografię która spełnia wymagania w niniejszym regulaminie przyznaje się rangę ViP na okres 5 dni.

1) Dodatkowo każdy użytkownik który zajmie minimum V miejsce otrzyma rangę specjalną „Zwycięzca aparatu Otavi” okres roku 2019.

2. Za I miejsce z listy rankingowej przyznaje się rangę Super ViP na czas 90 dni + okres wynikający z Rozd.3 Art.2 ust.1

3. Za II miejsce z listy rankingowej przyznaje się rangę Super ViP na czas 60 dni + okres wynikający z Rozd.3 Art.2 ust.1

4. Za III miejsce z listy rankingowej przyznaje się rangę Super ViP na czas 30 dni + okres wynikający z Rozd.3 Art.2 ust.1

5. Za IV-V miejsce z listy rankingowej przyznaje się rangę ViP na czas 20 dni + okres wynikający z Rozd.3 Art.2 ust.1

 

Leave a comment